Modele de subiecte titularizare invatatori 2015

Categorii: #JitaruIonelBLOG, titularizare + définitionvat având în e. de selecţie a concursului Naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2015, baremul de Coruptia şi de notare este proiectat astfel încât să se asigure unitatea de Coruptia la nivel Naţional. Baremul de Coruptia şi de notare prevede obligativitatea profesorilor evaluatori de a punctums orice reclamatiile de rezolvare corectă a cerinţelor. Titularizare limba şi Literatura Română variantă de subiect Buna Seara! aveti si Programa de titularizare pentru educatori 2015? am nevoie de EA! multumesc! Titularizare 2015-modele de subiecte, barème de corectare și Calendar titularizare alte modele de subiecte pentru examenul de titularizare 2015 pot fi Consulat PE edu.ro. Eu am inteles ca la examenul de titularizare invatatürk ori 2015 va fi doar metodica. Ce sa mai cred? Va trebui si Literatura? ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de Biroul notariale (acte. Nr. 1 ori 1 `) sau atestat pentru conformitate de cătreunitatea de învăţământ la Care funcţionez ÎN anul Şcolar 2014-2015 (actele Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): 1) copii legalizate de PE actele de Studii, Foaia matricolă şi certificat Profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pédagogique); 1 `) Absolvenţii promoţiei 2015 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ Superior/postliceal/mediu DIN Care sărezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, Media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogique, specializarea dobândită, Media anilor de Studii şi faptul că PE parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogique; 2) copii de PE certificatele de obţinere a gradelor didactice; 3) copii de PE certificatele de naştere şi căsătorie (pentru sollicitanţii Care şi-au schimbat numele); 4) copie de PE aux de titularizare în învăţământul preuniversitar (Dacă este cazul); 5) Decizia Inspectoratului Şcolar sau a întreprinderii de eng a activităţii (Dacă este cazul); 6) copie de PE Fila DIN Buletinul de identitate sau Cartea de identitate cu domiciliul; 7) adeverinţa DIN Care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (Dacă este cazul); 8) copie de PE carnetul de Muncă şi/sau copia filei corespunzătoare DIN Registrul General de evidenţă a salariaţilor; 9) Avizul/adeverinţa Medical (ă) DIN Care să rezulte ca sunt apt (ă) pentru a Preda în învăţământ; 10) Declaraţie PE proprie răspundere că nu desfăşor Activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat dinînvăţământ pentru motive Disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească définitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul DEA fi încadrat Într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească définitivă de condamnare penală; 11) numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ DIN Care să rezulte situaţia postului (structura PE Ore şi discipline acatedrei, viabilitatea postului/catedrei, Decker de învăţământ şi Regimul de Mediu), avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile deînvăţământ la Care cadrul pedagoc este titulaire şi copii ALE deciziilor de detaşare DIN perioada 01.09.2005 – 31.08.2015 (Dacă este cazul).